• فرم استخدامی نواپرداز

  • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیمحل اخذ مدرک 
    افزودن یک ردیف جدید
  • نام مهارت/ نرم افزارمیزان آشناییگواهینامه یا مدرک 
    افزودن یک ردیف جدید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .